Zásady pro vrácení zboží a peněz

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 • 10.1 V souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má kupující – spotřebitel (ne však kupující – podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li o  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • 10.2 Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit e-mailem na info@libielektro.cz, telefonicky nejlépe na telefonní číslo zákaznické linky 721094301  nebo na libovolné prodejně Líbi Elektro
 • 10.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 10.4 Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat buď do kterékoliv provozovny Líbi Elektro nebo na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vracené zboží musí být ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody) a příslušenství a zajištěno pro přepravu tak, aby se předešlo jeho poškození.
 • 10.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak
 • V případě zboží u ktrého je doprava zdarma

V případě vrácení zboží do 14 dnů od převzetí, budou od vrácené částky odečteny náklady na dopravu :
                                                                zásilka od 0 do 3 kg – 150,- Kč.  

                                                                zásilka od 3 do 30 kg – 300,- Kč

                                                                zásilka od 30 kg  – 750,- Kč      

 • 10.7 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 10.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vznikne v důsledku toho, že se zbožím nakládal jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a to stejným způsobem, jakým by se se zbožím seznámil v kamenné prodejně
 • Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel.

– například po oznámení odstoupení od kupní slmouvy zboží dále nepoužívat, neupravovat či jinak neznehodnocovat.

 • 10.9 V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu; ( znečištění, poškození, zásah do konsturukce a další )výši této kompenzace je však povinen prokázat.
 • 10.10 Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 • 10.11 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):
  • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory a další zboží určené k osobní hygieně a zkrášlování, apod.),
  • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • k) o uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, spotřebitel nemá právo na odstoupení od takové smlouvy.
  • m) zboží pro zvířata, jakkoliv použité z hygienických důvodů