Základní informace o Tepelných čerpadlech

Jejich princip

  • Tepelná čerpadla odebírají teplo z okolního prostředí a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Získané teplo pak lze použít pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody nebo třeba bazénu.
  • Princip funkce tepelného čerpadla je jednoduchý. Stlačením v kompresoru se páry chladiva zahřejí a toto teplo se v kondenzátoru předá do topné vody. Tím se páry ochladí a zkondenzují. Kapalina se vrací do expanzního ventilu. Zde dochází k prudkému poklesu tlaku. Tím dojde k vypařování kapaliny a k výraznému ochlazení. Získané páry mají velmi nízkou teplotu a proto se ve výparníku o okolní vzduch ohřejí a tedy z něj získají teplo.. Následně jsou přiváděny do kompresoru a cyklus se opakuje.
  • Pro provoz tepelného čerpadla je třeba dodat elektrickou energii k pohonu kompresoru a ostatních součástí. Množství této energie závisí na topném faktoru, jinými slovy účinnosti, t.j. podílu výkonu a příkonu tepelného čerpadla. V praxi se hodnota topného faktoru pohybuje v rozmezí 2 až 4. To znamená, že na 3 kW spotřebované el. energie kompresorem získáme 6 až 12 kW tepelné energie. Tím ušetříme přibližně 2/3 výdajů za topení.
  • Aby bylo dosaženo ce nejvyšší účinnosti tepelného čerpadla, je nutné, aby všechny součásti byly k sobě optimálně přizpůsobeny. U tepelných čerpadel monoblok je toto již z principu zajištěno tím, že ve výrobě jsou použity vhodné komponenty a při instalaci se již do chladivového okruhu nijak nezasahuje. Velmi důležitým komponentem je expanzní ventil. Všechna naše tepelná čerpadla používají elektronický expanzní ventil. Tím je zajištěno, že do výparníku přichází v závislosti na venkovní teplotě vždy správné množství chladiva. Možností výparníku jsou optimálně využity a současně se snížilo přehřátí par na výstupu kompresoru. Důsledkem je snížení tlaku na výstupu kompresoru a tím i prodloužení jeho životnosti.

Proč tepelné čerpadlo

1. Tepelné čerpadlo je univerzální a multifunkční řešení

Tepelné čerpadlo především patří mezi univerzální řešení, kdy se nemusíte omezovat s ohledem na typ stavby. Ať už máte prvorepublikovou vilu, rodinný dům, bytový dům nebo nízkoenergetickou stavbu, vždy je k dispozici vhodné tepelné čerpadlo s požadovaným výkonem, které zvládne dům podle potřeby vytopit nebo ochladit, a navíc vždy zajistí horkou vodu v koupelně.

2. Státem dotovaný ekologický způsob vytápění

Nic není ovšem zadarmo, a tak samozřejmě důležitou otázkou je, kolik to bude stát? Systémy s tepelným čerpadlem patří obecně z hlediska pořizovacích nákladů mezi ty dražší. Jedná se ovšem o vysoce energeticky účinná řešení, která okolí minimálně ekologicky zatěžují, a navíc je finančně velmi nenáročné je provozovat. Díky této kombinaci patří mezi státem podporované zdroje vytápění a pro pořízení systému tepelného čerpadla lze využít různé dotační programy (např. Zelená úsporám, kotlíková dotace apod.). „V ČR jsou pro vytápění nejvíce používána tepelná čerpadla vzduch/voda pro jejich ideální poměr výkon/cena. Systémy voda/voda a země/voda jsou používány v omezené míře kvůli nutnosti hloubit vrt nebo položit zemní kolektor, což logicky navyšuje pořizovací,“

3. Nízké provozní náklady

Nízké provozní náklady vycházejí samozřejmě z principu tepelného čerpadla, kdy venkovní jednotka odebírá energii okolnímu vzduchu a převádí ji prostřednictvím hydraulického modulu do domu. Dosažení úspor je založeno na tom, že tepelné čerpadlo, které je poháněno elektrickou energií, dokáže z venkovního prostředí odebrat energii v x-násobku dodané elektřiny. Jak je tepelné čerpadlo v tomto ohledu účinné, udává tzv. COP. „Tato účinnost se počítá na základě výkonu jednotky děleného příkonem. COP 3 tedy znamená, že systém vyprodukuje 3krát více tepla, než kolik je potřeba dodat elektrické energie pro jeho provoz – tedy na 1 kW elektrické energie dodá čerpadlo 3 kW,“ v závislosti na okolní teplotě.

Tepelná čerpadla NORDline

Tepelná čerpadla NODRline jsou na českém trhu již 15let a již tisícům uživatelů bezproblémově slouží.

Momentálně jsou v nabídce 2 základný typy monoblokový čerpadel Vzuch – voda

1- NB – inventorová tepelná čerpadla

Co vlastně tato technologie s frekvenčně řízeným kompresorem je?
Invertorový se nazývá proto, že je kompresor řízen a napájen z invertoru, což je vlastně frekvenční měnič, který řídí frekvenci otáček kompresoru a tím výkon kompresoru. Invertor = frekvenční měnič. Pomocí ovládání založeném na frekvenčním měniči tepelné čerpadlo umožňuje plynulou regulaci topného/chladícího výkonu.

VELMI zjednodušeně by se dalo říct , že čepadlo díky několika čidlům zjistí, že máte otevřené okno a napouštíte si horkou vanu. Nejdříve se zapne na minimální výkon, zkontroluje si, zda je v jeho topném okruhu vše v pořádku a výkon navýší tak aby jste měli dostatek tepla i teplé vody. Ví ale, kdy má svůj výkon opět snížit tak, aby Vám zůstal Váš tepelný komfort ale zároveň ušetřilo energii.

Inventorová čerpadla dokáží ušetřit až 30% spotřebované nergie oproti čerpadlům ON / OFF

Jejich výhodou je možnost vzdáleného přístupu, kdy je možné na dálku diagnostikovat jakýkoliv problém a změnit nastavení pro efektivnější funkci tepelného čerpadla.

2- WWBA – tepelná čerpadla ON / OFF

Tradiční technologie kompresorů je založena na systému startu a zastavení – ON / OFF. To znamená, že tepelné čerpadlo pracuje buď na plný výkon (100%), nebo vůbec (0%).
Můžeme to porovnat s funkcí klasické lednice nebo světla. To je buď zapnuto, nebo vypnuto a tepelné čerpadlo s běžným kompresorem bez frekvenčního měniče přepíná mezi těmito režimy. V praxi to znamená, že tepelné čerpadlo musí sepnout celý svůj výkon

Tato čerpadla jsou levnější na pořízení a mají levnější servisní náklady.

Oda typy tepelných čerpadel jsou zapsány v dotačních programech

Publikováno v Rady